Skip to content

Pravila in pogoji FB nagradne igre


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
NA NAŠI FACEBOOK STRANI

 

1. Organizator nagradne igre je Mateja Rumež s.p., Cesta 4. julija 25, 2241 Spodnji Duplek. Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije naše Facebook strani @pizame1.

 

2. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 2.3.2022 do 18.3.2022.

 

3. Nagrade in podelitev nagrad:

V nagradni igri bo podeljena pižama po izbiri.

 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na sledeč način:

V nagradni igri sodelujete na zidu naše Facebook strani pizame.si, in sicer na naslovu https://www.facebook.com/pizame1 in Instagram profilu @pizame_si, in sicer na naslovu  https://www.instagram.com/pizame_si/.

Sodelujoči v nagradni igri mora pravilno zaključiti nagradno igro in spoštovati Pravila in pogoje nagradne igre.

 

5. Pravila:

V nagradnih žrebanjih bodo upoštevani vsi posamezniki, ki so sodelovali v nagradni igri in so hkrati izpolnili vse zahtevane pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Žrebanje nagrade bo potekalo v petek, 18.3.2022. Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja z naključnim žrebom med vsemi sodelujočimi. Podatke o sodelujočih v nagradni igri se posreduje organizatorju po preteku tekočega tedna.

Žrebanje bo nadzirala 2-članska komisija, sestavljena iz dveh zaposlenih v podjetju Mateja Rumez s.p. Žrebanja ne bodo javna in se bodo izvedla s pomočjo spletnih orodij.

Organizator si pridružuje pravico, da nepopolne prijave izloči iz žrebanj oz. jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Zaposleni v podjetju Mateja Rumez s.p., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 

6. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali

– se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni z najavo imena na zidu organizatorjeve Facebook strani v roku enega dne po žrebanju. Takrat jih bomo tudi zaprosili za podatke v zasebno sporočilo, kjer jim bomo nato javili lokacijo ali način, kjer oz. kako se nagrada lahko prevzame.

Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izidi nagradne igre (nagrajenci) bodo objavljeni na Facebook strani pizame.si na družbenem omrežju Facebook organizatorja – https://www.facebook.com/pizame1, v roku enega dne od izvedbe žrebanja. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na spletni strani organizatorja.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije spletne trgovine https://pizame.si, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@pizame.si

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 2-članska komisija organizatorja iz 5. točke pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 2.3.2022 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strain https://pizame.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

pizame.si
Mateja Rumež s.p.

 

Spodnji Slemen, 2.3.2022